BDC-BIKE Sp. Z o.o.

adres: ul. Zegrzyńska 6,

05-120 Legionowo,

tel.:(022) 784 00 63

e-mail: reklamacje@bdc-bike.com

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami

 

 1. OZNACZENIE REKLAMUJĄCEGO

 

Imię i nazwisko:

___________________________________________________________

 

Ulica, nr domu/mieszkania:

___________________________________________________________

 

Kod pocztowy i miasto:

 

___________________________________________________________

 

Nr telefonu: _________________________________________________

 

E-mail: _____________________________________________________

 

 1. OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU I UMOWY SPRZEDAŻY

 

Nr zamówienia:

 

___________________________________________________________

 

Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie:

 

___________________________________________________________

 

Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie:

 

___________________________________________________________

 

Nr faktury i data jej wystawienia:

 

___________________________________________________________

 

Data odbioru towaru:

 

___________________________________________________________

 

 1. OKREŚLENIE WAD/NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 

Dokładne wyszczególnienie i opis wad/niezgodności towaru z umową:

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Data stwierdzenia wad / niezgodności towaru z umową:

 

____________________________

 

 

 1. OKREŚLENIE ŻĄDAŃ REKLAMUJĄCEGO

 

 • Wymiana towaru na nowy*
 • Obniżenie ceny o kwotę ____________*
 • Odstąpienie od umowy (gdy wada jest istotna)*

 

*niepotrzebne skreślić

 

Unormowania kodeksu cywilnego określające szczegółowo zakres uprawnień z tytułu rękojmi stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego bdc-bike.com, (Sprzedawcy).

 

 1. DANE O RACHUNKU BANKOWYM REKLAMUJĄCEGO DLA EWENTUALNYCH WPŁAT

 

Nazwa banku:

 

___________________________________________________________

 

Nr rachunku:

 

___________________________________________________________

 

Dane właściciela rachunku bankowego:

 

___________________________________________________________

 

 1. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA REKLAMUJĄCEGO

 

 1. Reklamujący oświadcza, że akceptuje sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, opisany poniżej;
 2. W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną Reklamujący zobowiązuje się do:

 

 • odbioru reklamowanego towaru z magazynu Sprzedawcy*;
 • pokrycia kosztów odesłania reklamowanego towaru Reklamującemu*.

 

*niepotrzebne skreślić

 

W przypadku:

a)         wyboru przez Reklamującego opcji odbioru reklamowanego towaru z magazynu Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, a także

b)         w przypadku odmowy przyjęcia przez Reklamującego (lub nie podjęcia przez Reklamującego) przesyłki zawierającej reklamowany towar (w tym towar wymieniony lub towar, co do którego Sprzedawca odmówił uznania reklamacji),

reklamowany towar będzie nieodpłatnie przechowywany przez Sprzedawcę przez 60 dni od daty poinformowania Reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (co dotyczy sytuacji opisanej w pkt a) powyżej) względnie (w przypadkach opisanych w pkt b powyżej) przez 60 dni od daty odmowy przyjęcia przesyłki przez Reklamującego (lub odpowiednio od daty upływu terminu odbioru przesyłki wyznaczonego przez doręczyciela), w celu jego wydania Reklamującemu.

 

 

Data:

 

______________

 

Podpis Reklamującego

 

______________

 

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

 

BDC-BIKE Sp. Z o.o.

adres: ul. Zegrzyńska 6,

05-120 Legionowo,

 

z dopiskiem „REKLAMACJA"

 

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.